Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Paphos Agora Project

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Paphos Agora Project

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Od roku 2011 kieruje pracami badawczymi Paphos Agora Project oraz pełni funkcję opiekuna studentów odbywających ćwiczenia terenowe w Pafos. Ma ogromne doświadczenie w badaniach miasta Nea Pafos, bowiem od 1988 do roku 2010 r. była stałym członkiem misji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącej prace w dzielnicy willowej miasta znanej jako Maloutena. Kierownik grantów przyznanych  przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS na lata 2011-2014 oraz MAESTRO na lata 2015-2019, z których finansowane są krakowskie badania w Pafos.

 

Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IA UJ). Specjalistka w zakresie archeologii Grecji, Cypru i basenu Morza Czarnego. Kierowała ze strony polskiej wykopaliskami na Ukrainie: w Koszarach (1998 – 2008, we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Odessie) i w Akrze na Krymie (2009 – 2010, współpraca z Uniwersytetem w Doniecku i Państwowym Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu). Bierze udział w programie THALES – EKPA realizowanym przez Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, w ramach którego kieruje zespołem przygotowującym do druku ceramikę hellenistyczną z wykopalisk tego Uniwersytetu w sanktuarium Apollina na stanowisku Halasarna (dziś Kardamena) na wyspie Kos. Autorka i współautorka kilku książek, m. in. „Nea Pafos. Studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991)" (1995) i „Sztuka starożytnej Grecji" (2001) oraz ponad 130 artykułów. Odbyła wiele staży i uzyskała liczne stypendia, uczestniczyła w ponad 30 krajowych i międzynarodowych konferencjach. Brała udział w badaniach archeologicznych na terenie Polski, Anglii, Cypru, Grecji i Ukrainy. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na starożytnej ceramice. Kieruje pracami nad polskimi tomami międzynarodowej serii Corpus Vasorum Antiquorum, z których najnowszy, jej autorstwa „Corpus Vasorum Antiquorum, Poland 11, Cracow 1 (Jagiellonian University Institute of Archaeology and Museum collections)", ukazał się w 2012 roku, a kolejne są w przygotowaniu.

"Truizmem jest stwierdzenie, że rozważania o każdej niemal dziedzinie europejskiej kultury można by rozpocząć od zdania: "już starożytni Grecy" bowiem wkładu starożytnej Grecji w rozwój naszej cywilizacji nie sposób przecenić" Papuci-Władyka E. 2001, Sztuka Starożytnej Grecji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kadra

dr Łukasz Miszk (od sezonu 2012)

dr Łukasz Miszk (od sezonu 2012)

W ramach Paphos Agora Project pełni funkcję zastępcy kierownika badań, nadzoruje prace wykopaliskowe na stanowisku oraz koordynuje badania nieinwazyjne i  przygotowanie dokumentacji terenowej. Jest doktorantem i pracownikiem Zakładu Archeologii Klasycznej IA UJ. Ukończył archeologię oraz historię na UJ. Jest członkiem zarządu polskiego oddziału organizacji Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA Poland) [Aplikacje Komputerowe i Metody Ilościowe w Archeologii]. Zajmuje się archeologią antycznego Cypru oraz rekonstrukcją życia codziennego starożytnych na podstawie zabytków archeologicznych. Kierownik i uczestnik licznych badań wykopaliskowych w Polsce. Brał udział w zagranicznych misjach archeologicznych na Ukrainie, w Bułgarii, we Włoszech, na Cyprze oraz w Portugalii.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Kajzer (od sezonu 2011)

dr Małgorzata Kajzer (od sezonu 2011)

W ramach Paphos Agora Project zajmuje się opracowaniem terakotowych lampek oliwnych oraz rzymskiej ceramiki stołowej. W 2014r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Nowoczesnych Technik Analitycznych w Konserwacji Obiektów Zabytkowych na Wydziale Chemii UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują archeologię Cypru w okresie hellenistycznym i rzymskim ze szczególnym uwzględnieniem materiału ceramicznego, przede wszystkim lampek oliwnych, ich produkcji i dystrybucji we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. W projekcie bierze udział od 2011 r. Uczestniczyła także w pracach wykopaliskowych na kilku stanowiskach w Polsce, w Egipcie (Tell El-Farcha), na Krymie (starożytna Akra). Od 2015 r. współpracuje z misją Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Libanie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jarosław Bodzek (od sezonu 2013)

dr hab. Jarosław Bodzek (od sezonu 2013)

W ramach projektu zajmuje się opracowaniem naukowym monet odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych oraz pełni funkcję opiekuna studentów odbywających ćwiczenia terenowe w Pafos. Pracownik Zakładu Archeologii Klasycznej IA UJ oraz kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum im. E. Hutten-Czapskiego (oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mennictwem starożytnym przede wszystkim greckim, napływem monety greckiej i rzymskiej na ziemie polskie, sztuką architekturą starożytnej Grecji okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego oraz rzymską okresu republiki, archeologią regionu Morza Czarnego oraz historią badań nad antykiem w Polsce.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Biborski (od sezonu 2013)

dr hab. Marcin Biborski (od sezonu 2013)

W ramach projektu zajmuje się konserwacją zabytków metalowych opracowaniem niektórych z nich (np. miecza rzymskiego odkrytego w roku 2011). Pracownik Instytutu Archeologii UJ oraz kierownik Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków IA UJ. Specjalizuje się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego oraz okresu rzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów na terenie Europy. W swoich badaniach koncentruje się na kwestiach związanych z uzbrojeniem ludności europejskiego Barbaricum oraz Cesarstwa Rzymskiego, przede wszystkim dotyczących mieczy. Prowadził i uczestniczył w wielu ekspedycjach archeologicznych w kraju, a także poza jego granicami, m.in. w Danii, w Niemczech i Czechach. Do wiodących jego zainteresowań należą także problemy związane z technologią produkcji oraz identyfikacją celtyckich i rzymskich mieczy w oparciu o badania metalograficzne. Prowadzi także prace badawcze z zakresu nowych metod konserwacji zabytków archeologicznych, które obejmują różnorodne analizy laboratoryjne, między innymi badania metalograficzne oraz analizy chemiczne, przeprowadzane metodami nieniszczącymi. Szczególnie bliskie są mu archeologiczne metalowe elementy uzbrojenia ale także wyroby rzemiosła artystycznego, monety i medale.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Meike Droste (od sezonu 2012)

dr Meike Droste (od sezonu 2012)

W ramach Paphos Agora Project opracowuje figurki terakotowe oraz zajmuje się dokumentacją rysunkową zabytków ruchomych. Ukończyła studia archeologiczne na Uniwersytecie w Kolonii, gdzie uzyskała również stopień doktora ze specjalizacją archeologia klasyczna. Odbyła liczne staże i stypendia w Grecji, gdzie także brała udział w pracach wykopaliskowych (Olimpia, Messene, Samos i in.). Od lat osiemdziesiątych uczestniczy w badaniach archeologicznych w Pafos na Cyprze: początkowo w pracach w Domu Orfeusza prowadzonych z ramienia Uniwersytetu Cypryjskiego w Nikozji, a następnie w wykopaliskach Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku Maloutena. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę Asklepiadesów (rodziny boga Asklepiosa), a także mozaiki rzymskie oraz figurki terakotowe.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Kamila Nocoń (od sezonu 2014 do 2020)

dr Kamila Nocoń (od sezonu 2014 do 2020)

W ramach projektu zajmuje się opracowaniem ceramiki kuchennej okresu hellenistycznego i rzymskiego. Ukończyła archeologię oraz mediterraneistykę na UJ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na ceramice kuchennej okresu hellenistycznego i rzymskiego Cypru, na ceramice  greckiej i pokrewnej, oraz archeologii kolonii greckich na terenie północnych wybrzeży Morza Czarnego. W latach 2012-2013 pełniła funkcję opiekuna merytorycznego  sztuki greckiej i cypryjskiej w Dziale Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Bierze udział w pracach przygotowawczych nowej edycji polskich przedwojennych tomów Corpus Vasorum Antiquorum (CVA). Dwukrotna stypendystka Robert Anderson Trust w Londynie. Uczestniczka licznych ekspedycji archeologicznych w Polsce, na Ukrainie (Koszary, Akra–ekspedycje IA UJ; Tyritake- MNW), Gruzji (Pichvnari -British-Georgian Expedition of Pichvnari ) oraz na Cyprze (Paphos-Maloutena - misja UW).

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agata Dobosz (od sezonu 2011 do 2019)

dr Agata Dobosz (od sezonu 2011 do 2019)

W ramach Paphos Agora Project zarządza projektem na Cyprze oraz bada hellenistyczne i rzymskie amfory transportowe, a także ceramikę użytkową. Jest absolwentką filologii klasycznej oraz archeologii na UJ, gdzie uzyskała również tytuł doktora za rozprawę poświęconą kontaktom handlowym Cypru w okresie hellenistycznym w świetle odkryć amfor transportowych. Przedmiotem jej zainteresowania są głównie amfory transportowe okresu hellenistycznego i rzymskiego, a także ceramika innych kategorii. Współpracuje z Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach w projekcie THALES – EKPA. Uczestniczyła w pracach archeologicznych na terenie Polski, Ukrainy, Cypru, Grecji i Jordanii.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karolina Rosińska-Balik (od sezonu 2012 do 2018)

Karolina Rosińska-Balik (od sezonu 2012 do 2018)

W ramach Paphos Agora Project dokumentuje oraz rekonstruuje wirtualnie zabytki architektoniczne. Jest doktorantką w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu IA UJ. Ukończyła archeologię na UJ oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej. W swojej pracy badawczej łączy wiedzę z zakresu obu ukończonych kierunków studiów; zajmuje się wirtualną rekonstrukcją obiektów architektonicznych. Uczestniczy w pracach archeologicznych na terenie Polski, Egiptu, Cypru, Ukrainy oraz Izraela.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Edyta Marzec (od sezonu 2011 do 2017)

dr Edyta Marzec (od sezonu 2011 do 2017)

W ramach Paphos Agora Project opracowuje hellenistyczną ceramikę stołową. Ukończyła archeologię i mediterranistykę na UJ oraz studia magisterskie (MSc in Archaeological Materials) na Uniwersytecie w Sheffield. Bierze udział w programie THALES – EKPA prowadzonym przez Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach. Jest także laureatką programu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Mobilność Plus. Jej zainteresowania naukowe obejmują ceramikę hellenistyczną oraz badania petrograficzne i chemiczne ceramiki. Uczestniczyła w licznych projektach archeologicznych w Polsce, na Ukrainie, Cyprze, Grecji, Anglii, Gwatemali oraz Libanie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Machowski (od sezonu 2011 do 2014)

dr Wojciech Machowski (od sezonu 2011 do 2014)

W ramach Projektu Paphos Agora nadzoruje prace wykopaliskowe na stanowisku oraz jest opiekunem studentów uczestniczących w ćwiczeniach terenowych w Pafos. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z cywilizacją Nabatejczyków, a także okresem hellenistycznym i rzymskim we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz archeologią regionu Morza Czarnego. Brał udział w licznych wykopaliskach w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Cyprze i Izraelu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotografowie projektu

Marcin Iwan, Robert Słaboński, Adam Oleksiak